Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĘGROWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 6

07-100 Węgrów

telefaksem przesyłać na numer:  025 - 792 12 01

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: kppwegrow@ra.policja.gov.pl

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".
 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 -- 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl 

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W WĘGROWIE

 w każdy wtorek w godz. 1600 - 1800

 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie I piętro, pokój 15,
tel.(25) 792 12 60
Koordynatorem skargowym w KPP w Węgrowie jest mł. asp. Anna Maliszewska - specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków, tel. (25) 792 12 45.
 
Jednostką nadrzędną nad Komendą Powiatową Policji w Węgrowie jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu.
 
 
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
 

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,

2. Policjantów/pracowników  Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 48 345 30 00 lub 48 345 22 02

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Wydział Kontroli

ul.11-go Listopada 37/59

26-600Radom

telefaksem przesyłać na numer:
/48/ 345-35-56

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

 

W Komendzie Głównej Policji (Warszawa, ul. Puławska148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 (w poniedziałki do godz. 17.00) przez oficerów działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

Metryczka

Data publikacji 16.12.2008
Data modyfikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Pietruczanis
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pietruczanis
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maliszewska
do góry